Gas

Instal·lador autoritzat amb carnet de gas B

  • Instal·lacions i reparacions de gas en general
  • Certificats d’alta de subministrament i de canvi de titular
  • Correccions de defectes deguts a la revisió del gas